Spoveď

Zmena zmýšľania. Pokánie (gr. metanoia, lat. paenitentia) sa odvodzuje od „kajať sa“, čo znamená obrátenie sa človeka od zla k dobru, od hriechu k čnosti (porov. Múd 12, 10: „Hoci si mohol modlárov podrobiť spravodlivým v boji alebo hroznou zverou, či prísnym slovom naraz znivočiť, trestal si ich však postupne a dal si im čas na pokánie“). Sviatosť pokánia je najvyšší a najúčinnejší znak Božieho odpustenia prostredníctvom Cirkvi, ktorý nám dal Pán Ježiš.


Radosť zo zmierenia s Bohom môžete zakúsiť pri sv. spovedi pol hodiny pred každou sv. omšou od pondelka do soboty. Je potrebné prísť radšej skôr – pol hodiny pred sv. omšou, pretože v posledných minútach pred sv. omšou musí kňaz odísť do sakristie, aby sa pripravil na celebrovanie sv. omše.

Počas prvopiatkového týždňa sa vysluhuje ako zvyčajne, teda každý deň od pondelka pol hodinu pred sv. omšami ráno i večer, ale aj počas sv. omší, a okrem toho vo štvrtok od 17:00 do 19:00  a piatok už od 14.00 do 19:00 /prípadne dlhšie, podľa potreby/.

Na filiálkach v prvopiatkovom týždni: v Milochove v stredu 16:00.

V nedele je príležitosť sv. spovede dopoludnia počas sv. omší, ak je k dispozícii voľný kňaz a slúženie veľkého počtu nedeľných sv. omší to dovoľuje. Prosíme, aby ste tento termín prenechali mimoriadnym žiadateľom a radšej prichádzali k sv. spovedi vo všedných dňoch týždňa. Cez prázdniny sa spovedá denne, nie však v nedeľu.