Krsty

Sviatosť krstu

O krst môžu požiadať rodičia (aspoň jeden) počas úradných hodín v kancelárii farského úradu. Treba so sebou priniesť rodný list dieťaťa a informácie o krstných rodičoch. Miesto krstu má byť tam, kde dieťa býva, resp. bude bývať. Ak si prajete krst v našej farnosti, ale v nej nebývate, je potrebný súhlas od vášho miestneho pána farára, kde bývate, ale dajte prednosť miestu vášho bydliska. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí.

V našej farnosti sa krstí pravidelne raz za dva týždne buď v sobotu večer v rámci sv. omše o 18.30 alebo v nedeľu ráno v rámci sv. omše, ktorá sa začína o 8.30. Krstná náuka býva v ten istý víkend v sobotu ráno o 8.00 vo farskom kostole.Na krstnú náuku majú prísť obaja rodičia a krstní rodiča, bez dieťaťa.  Niekoľko dní pred krstom sa majú rodičia a krstní rodičia vyspovedať, aby pri krste mohli pristúpiť k sv.prijímaniu.

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

* Krst je sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove. (KKC § 1213)
* Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a z Ducha Svätého.
* Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorou dostávame Boží život.

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého“. (Mt 28,19 – 20) V tomto citáte je aj odpoveď na pripomienky, prečo sú rôzne prípravy pred krstom a inými sviatosťami. Ježiš nezakladá bývalé „komunálne služby“, ktoré by poskytovali za poplatok udelenie sviatostí ako služby obyvateľstvu. Najprv jasne vyžaduje: Choďte – učte až potom krstite!

Poučenie z Kódexu kánonického práva

I. Rodičia:

Kán. 857 §2: Má byť pravidlom, aby dospelý bol pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu neodporúča niečo iné.

Kán. 851: Je potrebné, aby sa slávenie krstu náležite pripravilo, a preto:

1. dospelý, ktorý má v úmysle prijať krst, má byť prijatý do katechumenátu na dobu 2 rokov;

2. rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené, a takisto tí, ktorí prevezmú úlohu krstných rodičov, sa majú riadne poučiť o význame tejto sviatosti a o záväzkoch, ktoré s ňou súvisia.

Kán. 855: Rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, cudzie kresťanskému zmýšľaniu.

Kán. 868 §1: Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:

1. aby aspoň jeden rodič (zák. zástupca) prejavil súhlas;

2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, má sa krst odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

II. Krstní rodičia:

Kán. 872: Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je:

1. dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst;

2. pomáhať pokrstenému pri uvedení do kresťanského života;

3. usilovať sa, aby pokrstený viedol kresťanský život a verne si plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.

Kán. 874 §1: Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil 16. rok života, ak netreba z oprávneného dôvodu pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovanýa ktorý prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný vierea úlohe, ktorú má prijať – napr. ak je sobášený, tak cirkevne (nestačí na úrade alebo život ako druh a družka), pravidelné pristupovanie ku sviatostiam (najmä nedeľná sv. omša a pravidelné sv. prijímanie);

4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom (môže ísť na spoveď a sv. prijímanie); aby nebol; otcom alebo matkou krstenca