Birmovanci

 • Birmovanci- deviataci – 1. rok prípravy – budú mávať náuku v nedeľu večer v Pastoračnom centre pri kostole – obtýždeň – pozri aktuálne nedeľné farské oznamy

Pokyny k príprave na birmovku – starší birmovanci:

 • Birmovka bola 28. apríla 2024 o 11:00.  
 • Birmovanci, blahoželáme!
 • Birmovné otázky sú nižšie /zroluj/. Naštuduj si ich, prípadne vytlač. Všimni si, ktoré treba vedieť naspamäť.
 • Ak si niečo nestihol:  Pokojne príď do kostola a pri náuke sa spýtaj na možnosti.
 • Prečítaj si nižšie o birmovnom mene, birmovnom rodičovi. 

Birmovné meno je meno niekoho, kto sa stane mojím vzorom, ochrancom, birmovným patrónom.

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

·         Birmovné meno si nedávam iba podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých. A to aj vtedy, keby také isté meno mal niekto z mojich príbuzných a priateľov.

·         Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).

·         Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

·         Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.

·         Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón. Teda birmovné meno musí byť iné, než mám krstné.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku).  Bližšie info nájdeš tu: https://www.katechezy.sk/material/objav-svoje-birmovne-meno  – aj priložené video.

 • Birmovný rodič:  Je čas, aby si vo svojom okolí našiel človeka, ktorý by Ti bol vzorom správneho konania, s ktorým by si sa mohol dôverne poradiť, ktorý by Ti pomáhal na ceste k zrelému kresťanstvu. Máš si nájsť birmovného rodiča.Birmovný rodič by mal byť človek, ktorého si vážiš, ktorému dôveruješ. Birmovný rodič nie je len na to, aby Ťa pri udelení sviatosti predstavil biskupovi a potom Ti dával darček na Vianoce a meniny. Birmovný rodič bude preto držať pri udeľovaní sviatosti pravú ruku na Tvojom ramene, aby tým naznačil, že Ťa prijíma za svojho chránenca, priateľa, že s tebou vstupuje do príbuzenského vzťahu, že Ti chce ochotnou rukou pomáhať, že chce byť Tvojou oporou, priateľom, radcom.Preto je najlepšie, keď si svojho birmovného rodiča k birmovke vyhľadáš sám. Vyberaj s takého, ktorý by mohol plniť, čo od neho Cirkev žiada: aby ti bol dobrým vzorom a radcom a priateľom v čase dospievania a dozrievania.Birmovný rodič musí spľňať tieto podmienky:
  • musí to byť katolík,
  • musí byť pobirmovaný,
  • ak je sobášený, musí mať katolícky sobáš a nemôže byť rozvedený,
  • ak nie je sobášený, nesmie žiť s partnerom/partnerkou bez katolíckeho sobáša
  • musí byť schopný plniť úlohu birmovného rodiča a musí mať úmysel plniť túto úlohu,
  • musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.zn. plní si najzákladnejšie povinnosti: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelne sa spovedá – aspoň raz za rok, kresťanský vychováva deti, vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti. Nemôže to byť napr. alkoholik, alebo taký, čo navštevuje pochybné podniky, alebo ten, kto škaredo nadáva, kto má výhrady voči učeniu Cirkvi, kto nadáva na Cirkev, kto nie je príkladom vo farnosti, medzi susedmi, v práci…)
  • Môže to byť Tvoj krstný rodič, ale iba vtedy, ak si vzorne plní hore uvedené povinnosti. Tvoj birmovný rodič by nemal byť príliš mladý – má mať skúsenosti. Nemal by byť príliš starý – má Ti pomáhať celý život. Nemal by bývať ďaleko – má Ti pomáhať v príprave na birmovku, má Ti byť poruke. Mal by to byť niekto, za koho sa nebudeš hanbi

Zhrnutie:

Aby niekto plnil úlohu krstného alebo birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874), vyhovovať týmto podmienkam:

 1. Musí ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ; musí byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
 2. Musí zavŕšiť šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku.
 3. Musí byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
 4. Nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
 5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Krstným ani birmovným rodičom nemôže byť:

 1. Taký pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti; taký sa môže pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom a to iba ako svedok krstu.
 2. Taký pokrstený a pobirmovaný kresťan, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve.
 3. Ten kto je rozvedený.
 4. Ten kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo.

Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.

Odporúčame:

 • účasť na slávení svätej omše každú nedeľu a v prikázaný sviatok ;
 • pravidelné mesačné pristupovanie k spovedi – sviatosti zmierenia – formou osobnej dokonalej ľútosti;
 • rozvíjať osobný vzťah k Bohu prostredníctvom každodennej modlitby;
 • často čítať Sväté Písmo – Bibliu a inú duchovnú literatúru – napr. životopisy svätých;
 • študovať otázky na birmovku.

 Otázky na skúšku k birmovke

SVIATOSŤ BIRMOVANIA – BIRMOVKA

ČO JE TO BIRMOVKA?

Sviatosť birmovania, nazývaná jednoducho aj „birmovka“ je vyvrcholením duchovnej prípravy kandidáta. Je to prijatie Ducha Svätého, ktoré prebieha vkladaním rúk biskupa ako nezmazateľný znak. Apoštoli prežili vôbec prvý raz zoslanie Ducha Svätého na Turíce. Touto sviatosťou je veriaci akokeby uschopnený na službu v Kristovej Cirkvi. Prijíma dary Ducha Svätého a stáva sa skutočným apoštolom, ktorý bude niesť evanjelium, prinášať svojim životom Krista do svojho okolia a pracovať na úlohách, ktoé Boh pre neho pripravil. Na to je potrebné potom poznať Krista, teda poznať bibliu, tráviť čas v Božej prítomnosti a modlitbe.

 

ČO SÚ TO TURÍCE?

Turíce je sviatok zoslania Ducha Svätého. Prvý krát došlo k zoslaniu Ducha Svätého, keď boli apoštoli zhomaždení na spoločnej modlitbe po Kristovom zmŕtvychvstaní. Píše sa o tom v skutkoch apoštolov v biblii v druhej kapitole: Sk 2

 

OTÁZKY NA BIRMOVKU

Naspamäť treba vedieť otázky č. 63 – 70, 112, 113, 114, 120, 121, ale hlavne treba vedieť naspamäť to, čo nasleduje za otázkou 131 : Desatoro, Pätoro, Šesť hlavných právd, Sedem darov Ducha Svätého, Sedem sviatostí, Sedem hlavných hriechov, Modlitby: Otče náš…, Zdravas… Sláva… Verím v Boha.
 Ostatné otázky treba vedieť zodpovedať približne, vlastnými slovami.

BOH JE LÁSKA

1. Kto je Boh?
Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ celého vesmíru a všetkého živého. Gn 1,1
2. Koľko bohov existuje?
Boh je len jeden. Mk 12,29
3. Koľko osôb je v jednom Bohu?
V jednom Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Voláme ich aj najsvätejšia trojica.
4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný?
Vieme o ňom tak, že v prírode môžeme obdivovať jeho stvoriteľské dielo, v láske dobrých ľudí, ale najviac k nám hovorí cez sväté písmo a inú Bohom inšpirovanú literatúru a cez okolnosti, ktoré nás stretajú v každodennom živote. Ž 104,24 /KKC341/
5. Má Boh telo ako my?
Boh nemá telo, On je čistý duch, je všadeprítomný.
6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?
Boh vie všetko, aj budúcnosť. Pozná naše myšlienky, motívy a túžby. Bohu nie je nič nemožné. Ž 139
7. Miluje Boh všetkých ľudí?
Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, lebo Boh je láska. 1Jn 4,8
8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším?
Boh je môj otec a miluje ma takého, aký som aj s mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať, ani keď zhreším. Dt 4,31
9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku?
Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od neho oddeľuje môj hriech a neplnenie Božej vôle.
10. Musíme vždy cítiť, že ma Boh miluje?
Nemusíme to vždy cítiť, ale musíme veriť, že Boh je láska a chce nám to najlepšie.

HRIECH

11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo poriadok vo svete?
Boh stvoril všetko dokonalé a krásne. evolutionrevolution.eu 1Tim 4,4; Gn 1,31 Túto harmóniu narušil hriech prvých ľudí, lebo podľahli zvádzaniu zléhoGn 3  /KKC391,413/
12. Čo je hriech?
Hriech je neposlušnosť voči Bohu Rim 5,19, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky. 1Jn 3,8 /KKC414/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je život, je to teda vstup do smrti.
13. V čom spočíva hriech prvých rodičov?
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. Gn 2,16-17; 3,4-5  /KKC397,398/
14.Ako voláme hriech Adama a Evy?
Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom. Rim 5,19
15.Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?
Dedičný prvotný hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstve s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC404/
16.Aké sú dôsledky prvotného hriechu?
Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylný na zlo a hriech Gn 4,8 /KKC405/
17. Akým spôsobom sa pácha hriech?
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Mt 15,18
18. Aký je to ťažký hriech?
Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná blaženosť. /KKC1854-1861/
19. Aké je východisko z ťažkého hriechu?
Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého hriechu očistí. Sk 19,18
20. Aký je to ľahký hriech?
Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.
21. Aké ie východisko z ľahkého hriechu?
Boh ma vždy očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie a to aj kedykoľvek počas dňa. Iz 43,25; Hebr 10,14-23; Zj 12,11
22. Ktoré sú hlavné hriechy?
Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev a lenivosť. Mk 7,20; Gal 5,19-21
23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?
Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak bude zachránený. Jn 8,7-11
24. Existuje neodpustiteľný hriech?
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame. Lk 18,9-14; Mt 9,12
25. Čo je pokánie?
Pokánie je zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. Lk 19,8  /KKC1423,1431/
26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy?
Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. Jn 3,16 /KKC1433/

JEŽIŠ KRISTUS – NAŠA SPÁSA

27. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš je jediný spasiteľ ľudí Sk 4,12.  On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriechu. 1Kor 15,57 Proroctvá o Ježišovi
28. Ako sa Boží syn stal človekom?
Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. /KKC437/ Mt 1,18
29. Koľko trval Ježišov skrytý a verejný život?
Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. Lk 3,23
30. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?
To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky. Lk 8,40-48; Mk 1,2; Mk 8,1-9 a napokon vstal zmŕtvych. Lk 24,1-8  /KKC746/
31. Ako zomrel Ježiš Kristus?
Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. Lk 23,13-32
32. Čo sa stalo po jeho smrti?
Ježiša pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, satanom, hriechom a nad utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista. /KKC651/
33. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?
Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi-Bohu. Sk 1,3
34 .Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?
Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj stalo po 10. dňoch. /KKC743/
35.Vysvetli čo je spása?
Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. Jn 10,10; Mk 16,16
36. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. Rim 10,9
37. Čo znamená slovo kresťan?
Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci).

VIERA

38. Kto je kresťan?
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. Sk 11,26
39. Čo je viera?
Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. Hebr 1,1 Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. Ef 3,17 Viera je dôvera v Boha.
40. Kde je zahrnuté učenie viery?
Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.
41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?
Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta sv. Písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?
Boh je len jeden. V Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a otvoril nám cestu do neba. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce, lebo čo zaseješ, to budeš žať. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je ku spáse potrebná. (6HP)
43. Ako sa v tvojom živote prejavuje, že veríš v Boha?

 

DUCH SVÄTÝ

44. Kto je Duch svätý?
Duch Svätý je tretia Božská Osoba, Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s Nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
45. Prečo Boh zoslal na Zem svojho Svätého Ducha?
Aby dal cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. Sk 2; Jn 14,26; Sk 4,8
46. Ako sa Duch svätý prejavoval v živote apoštolov?
Duch svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.
47. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?
Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t.j. Vytváranie vzťahu človeka s Bohom a človeka s človekom.
48. Aké sú dary Ducha Svätého?
Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a mnohé ďalšie.
49. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?
Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako sudca živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. Mt 24,3; Zjv 1,7
50. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná cirkev?
Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. Zjv 19,7
51. a) Ako očakávaš Ježišov druhý príchod ty? Tešíš sa naň, alebo sa bojíš? 
51. b) Čo pre teba znamená Ježišova výzva „Bdejte – buďte pripravení“? Pripravuješ sa, alebo sa ti to zdá neaktuálne? 1Pt 5,8; Mt 24,42

CIRKEV

52. Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. Sk 2,28; Ef 5,25
53. Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus. Ef 5,23
54. Aké je poslanie Cirkvi?
Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
55. Kto sú členovia Cirkvi?
Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
56. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej cirkvi?
Ježiš dal Cirkvi hlavné prikázanie lásky, milovať Boha a blížneho. Jn 15,12
57. Kto je hlavou Cirkvi?
Hlavou Cirkvi je pápež. Mt 16,18-19

SVIATOSTI

58. Čo sú to sviatosti?
Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život. /KKC1210/
59. Vymenuj sedem sviatostí.
Krst, Birmovanie, Sviatosť oltárna (eucharistia), sviatosť zmierenia (spoveď), pomazanie chorých, posvätenie kňažstva a manželstvo.
60. Čo je krst?
Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Sk 2,38 Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. /KKC1213,1272/
61. Aké poslanie som dostal pri krste?
Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/
62. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi?
Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v malom spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom Božieho slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potreby bratov a sestier.
63. Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje, aby sme boli praví a odvážni kresťania. /KKC 1316/
64. Kto ustanovil sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Ducha Svätého. Sk 8,14-17
65. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov?
Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, rozvíja naše schopnosti, aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi. /KKC1309/
66. Kto môže udeliť sviatosť birmovania?
Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch aj poverený kňaz. /KKC 1312-1314/
67. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Keď je birmovanec pripravený po duchovnej i vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného a vkladaním ruky so slovami „Príjmi znak daru Ducha Svätého!“ , birmovanec odpovedá „Amen“, biskup „Pokoj s tebou“, birmovanec „I s duchom tvojim“.
68. Čo je krizma?
Krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok pri svätej omši. /KKC1241-1242/
69. Čo je to sviatosť zmierenia?
Je to spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s Nebeským Otcom.
70. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?
Pred sv. spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. /KKC1422-1498/
71. Čo je to dokonalá ľútosť?
Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, lebo milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti, alebo potreby očistiť sa, lebo prišiel nejaký termín spovede, vtedy ide o nedokonalú ľútosť. /KKC1492/
72. Čo je to milosť posväcujúca?
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom. /KKC824/
73. Čo je to eucharistia?
Sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný náš Pán Ježiš Kristus. /KKC1328-1333/
74. Kedy ustanovil Pán Ježiš eucharistiu?
Ježiš ustanovil eucharistiu pri Poslednej večeri. Keď premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a dal ich prijímať apoštolom so slovami „Toto robte na moju pamiatku“ Lk 22,14-20
75. Čo sa deje vo sv. omši?
Vo sv. omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. /KKC1368/
76. Prečo prijímam telo Pána Ježiša Krista?
Telo Pána Ježiša Krista prijímam preto, lebo Pán Ježiš povedal „Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život“. Tiež dostávam milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach atď. Jak 4,7; 1Pt 5,8-9  /KKC1416/
77. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie?
Jednu hod. pred sv. prijímaním nebudeme nič jesť, piť ani žuť, aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. /KKC1416/
78. čo je pomazanie chorých?
Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých ľudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. /KKC1449/
79. Čo je sviatosť kňažstva?
Sviatosť kňažstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. /KKC1592/
80. Čo je sviatosť manželstva?
Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. /KKC1660/

 

CESTA DO NOVÉHO ŽIVOTA

81. Končí sa život človeka smrťou?
Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná. /KKC1052/
82.Čo je očistec?
Očistec je predsieň neba, kde sa očisťuje človek, ktorý nie je pripravený predstúpiť pred Božiu tvár. /KKC1472,1030-1031/
83. Z čoho sa človek potrebuje očistiť v očistci?
V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechov, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr. Naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu atď. 1Kor 3,10-15  
84. Čo je nebo?
Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že ten život nikdy nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. /KKC1053/
85. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi?
Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len sčasti, skrze lásku Boha i ľudí, skrze pôsobenie Boha v našom živote: najmä cez prostriedky jeho milostí.
86. Kto sú to anjeli?
Sú to čistý duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu. Mt 2,13; Lk 1,13  /KKC330/
87. Načo stvoril Boh anjelov?
Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s ním a pomáhali ľuďom.
88. Čo je Božia milosť?
Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. /KKC1999-2003/
89. Dokedy je Božia milosť v našom živote?
Každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.

SVÄTÉ PÍSMO

90. Čo je Biblia?
Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze svätého Ducha svoje slovo. mojabiblia.sk  /KKC105/
91. Ako sa delí Sv. Písmo?
Delí sa na Starý a Nový zákon. /KKC81,122/
92. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone?
V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.
93. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone?
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotnej Cirkvi.
94. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?
Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
95. Čo sú to apoštolské listy?
Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.
97. Čo opisujú Skutky apoštolov?
Opisujú život prvotnej Cirkvi. Nepísal ich sv. Lukáš.
98. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa bez poškvrny dedičného hriechu. /KKC437,456,484-486,723-726/

MÔJ VZŤAH S BOHOM

99. Čo znamená modliť sa?
Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. Dôležitým druhom modlitby je úplné stíšenie sa a spočívanie v Božej prítomnosti, lebo modlitba nie je monológ. /KKC2559/
100. Prečo je potrebné sa modliť?
Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostriedok pre získanie milostí, duchovných síl a všetkého dobra od Boha, a najmä preto, lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu s Ním. /KKC2744/
101. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?
Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda – buď vytrvalý. /KKC2738-41,2616/
102. Čo Ti prináša to, že si kresťan?
103. Ako často chodíš na sv. Spoveď?
104. Ako často chodíš na sv. prijímanie?
105. Modlievate sa spolu v rodine?
106. Čo si sa dnes pomodlil?
107. Ako často čítaš Sv. Písmo?
108. Prečo chceš ísť k sviatosti birmovania?
109. Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre Tvoj ďalší život? 
110. Pýtaš sa denne na Božiu vôľu, čo chce od teba Pán?
111. Pomodli sa modlitby:

 

 

 • Otče náš…
 • Zdravas‘ Mária…
 • Sláva Otcu…
 • Anjel Pána…
 • Pod Tvoju ochranu…
 • Vyznanie viery
 • Vymenuj 10 Božích prikázaní
 • Vymenuj 5 cirkevných prikázaní
 • Povedz hlavné prikázanie
112. Ako sa volá diecézny biskup?
113. Ako sa volá správca našej farnosti?
114. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
115. Čo Ťa oslovilo z birmovaneckých náuk?
116. Kedy bývajú sväté omše v našom kostole?
117. Aké a kedy bývajú pobožnosti v našom kostole?
118. V akom čase si môžme vybavovať potrebné záležitosti na našom farskom úrade?
119. Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia?

PRIKÁZANIA

120. Ako znie prikázanie lásky?
Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba samého. Lk 10,27
121. Čo je centrom prežívania nedele?
Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii. 
122. Prečo je nedeľa sviatočným dňom?
Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Mk 16,9
123. Čo zahŕňa štvrté prikázanie?
Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež aj povinnosti rodičov voči deťom.
124. Prečo si máme vážiť ľudský život?
Každý ľudský život je darom od Boha.
125. Ako nazývame nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje dnešnú civilizáciu?
Dnešnú civilizáciu ohrozuje tzv. Kultúrna smrť , t.j. životné pohromy, násilie, zločiny, terorizmus, vojny, ohrozenia z biologických a genetických pokusov, ale najviac nevera v Boha.
126. Kto pácha hriech nečistoty?
Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len sexuálne uspokojenie alebo žije sexuálne mimo sviatostného manželstva. Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy voľnej sexuality, ako sú: pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.
127. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?
Siahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.
128. Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?
Z hriechu krádeže sa nestačí vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.
129. Kedy páchame hriech ohovárania?
Vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho neprítomnosti.
130. Kedy páchame hriech osočovania?
Vtedy, keď vymýšľame alebo zveličujeme chyby iných.
131. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete?
Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho zákona a necitlivosťou na Boží hlas, keď ignoruje Božie výstrahy a privolí k zvodom zlého.

Základné modlitby a pravdy viery: 

Desatoro

1. Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal!
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo!
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni!
4. Cti svojho otca a svoju matku!
5. Nezabiješ!
6. Nezosmilníš!
7. Nepokradneš!
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu!
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho!
10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho!

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša ľudská je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Božské (=teologálne) čnosti

1. Viera
2. Nádej
3. Láska

Kardinálne (=mravné) čnosti

1. Múdrosť (rozvážnosť)
2. Spravodlivosť
3. Sila (mravná)
4. Miernosť

Sedem darov Ducha Svätého

1. Múdrosti,
2. Rozumu,
3. Rady,
4. Sily,
5. Poznania,
6. Nábožnosti,
7. Bázne voči Bohu

Mnemotechnická pomôcka: MU-RO-RA-SI-PO-NA-BA

Sedem sviatostí

1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Kňažstvo
7. Manželstvo

Sedem hlavných hriechov

1. pýcha
2. lakomstvo
3. smilstvo
4. závisť
5. obžerstvo
6. hnev
7. lenivosť

Hriechy proti Duchu Svätému
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

Zlaté pravidlo

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7,12)

Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! (Lk 10,27)

 

MODLITBY

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

Naveky amen.

Prežehnanie

V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie – Zdravas‘

Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.

Chváloslovie – Sláva

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz,
i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery – Verím

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

Nicejsko-Carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas‘, Mária…
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas‘, Mária…
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas‘, Mária…

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

 

TAJOMSTVÁ RUŽENCA

letáčik v PDF

Ako sa modliť ruženec:

V modlitbe svätého ruženca rozjímame o Ježišovom
živote s pozdravením, ktorým anjel oslovil pannu Máriu
v evanjeliu podľa Lukáša. Vzbudíme si úmysel
modlitby, prežehnáme sa so slovami “V mene Otca i
Syna i Ducha Svätého”, a na prvom zrnku nasleduje
“Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i
zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho
Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z
Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k
zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na
nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha
*1 Svätého, v svätú cirkev katolícku , v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v
život večný. Amen.”, potom nasledujúce tri zrnká,
preddesiatok, trikrát “Zdravas‘, Mária, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
je plod života Tvojho, Ježiš *2. Svätá Mária, matka
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti
našej, Amen.” Po mene Ježiš (kde je hviezdička 2) sa
postupne vkladajú prosby kpreddesiatku.
Ruženec pozostáva z piatich desiatkov. Jednotlivé
desiatky sa skladajú z modlitby Pána – “Otče náš, ktorý
si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď
kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na
zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého,
Amen.” a desiatich zdravasov, v ktorých po mene Ježiš
(*2) sa pridávajú tajomstvá k jednotlivým desiatkom. Po
každom desiatku nasleduje: “Sláva Otcu, i Synu, i
Duchu svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i
teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen” a Fatimská
prosba “Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň
nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje
milosrdenstvo.”

 

Radostný Ruženec (Po,So)

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b) ktorý nech posilňuje našu nádej
c) ktorý nech roznecuje našu lásku

 1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
 3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
 4. Ktorého si, Panna, so sv. Jozefom v chráme obetovala
 5. Ktorého si, Panna, so sv. Jozefom v chráme našla

Bolestný Ruženec (Ut,Pi)

a) ktorý nech osvecuje náš rozum
b) ktorý nech upevňuje našu vôľu
c) ktorý nech posilňuje našu pamäť

 1. Ktorý sa pre nás krvou potil
 2. Ktorý bol pre nás bičovaný
 3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný
 4. Ktorý pre nás kríž niesol
 5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

Slávnostný Ruženec (St,Ne)

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky

 1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych
 2. Ktorý slávne vystúpil do neba
 3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
 4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
 5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec Svetla (Št)

a) ktorý nech je Svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 1. ktorý bol pokrstený v Jordáne
 2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
 3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a  pokánie
 4. ktorý sa premenil na vrchu Tábor
 5. ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť

Ruženec Božieho milosrdenstva (o 15. hod.)

Na úvod:
1x Otče náš
1x Zdravas, Mária
1x Verím v Boha
Na samostatnom zrnku: „Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!“ A potom 10x za sebou (na desiatich zrnkách): „Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!“. – Toto opakujeme 5x dookola celého ruženca.
Na záver 3x:  „Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!“
(Na koniec môžeme ešte 3x povedať: „Ježišu dôverujem Ti.“)