Spoveď

Zmena zmýšľania. Pokánie (gr. metanoia, lat. paenitentia) sa odvodzuje od „kajať sa“, čo znamená obrátenie sa človeka od zla k dobru, od hriechu k čnosti (porov. Múd 12, 10: „Hoci si mohol modlárov podrobiť spravodlivým v boji alebo hroznou zverou, či prísnym slovom naraz znivočiť, trestal si ich však postupne a dal si im čas na pokánie“). Sviatosť pokánia je najvyšší a najúčinnejší znak Božieho odpustenia prostredníctvom Cirkvi, ktorý nám dal Pán Ježiš.


Radosť zo zmierenia s Bohom môžete zakúsiť pri sv. spovedi pol hodiny pred každou sv. omšou od pondelka do soboty. Je potrebné prísť radšej skôr – pol hodiny pred sv. omšou, pretože v posledných minútach pred sv. omšou musí kňaz odísť do sakristie, aby sa pripravil na celebrovanie sv. omše.

Počas prvopiatkového týždňa sa vysluhuje ako zvyčajne, ale aj počas sv. omší, a okrem toho vo štvrtok od 16:00 a piatok už od 14.00.

Na filiálkach v prvopiatkovom týždni: v Milochove v stredu 16:00.

V nedele je príležitosť sv. spovede dopoludnia počas sv. omší, ak je k dispozícii voľný kňaz a slúženie veľkého počtu nedeľných sv. omší to dovoľuje. Prosíme, aby ste tento termín prenechali mimoriadnym žiadateľom a radšej prichádzali k sv. spovedi vo všedných dňoch týždňa.