Birmovanci

Pokyny k príprave na birmovku:

  • účasť na nedeľnej sv. omši vo farskom kostole o 11. 15, kde dostanete pokyny a oznamy. Prípadne treba prísť spýtať sa osobne do sakristie po sv. omši.
  • pre starších birmovancov – 2. rok prípravy: prísť na nedeľnú sv. omšu o 11. 15, kde dostanete informácie o pokračovaní stretiek a prípravy v tomto školskom roku. Prípadne treba prísť spýtať sa osobne do sakristie po sv. omši. Termín birmovky sa blíži – 12. máj 2019
  • otázky na skúšku: https://www.kristus.sk/otazky-na-birmovku/

Odporúčame:

  • účasť na slávení svätej omše každú nedeľu a v prikázaný sviatok;
  • pravidelné mesačné pristupovanie k spovedi – sviatosti zmierenia;
  • rozvíjať osobný vzťah k Bohu prostredníctvom každodennej modlitby;
  • často čítať Sväté Písmo – Bibliu a inú duchovnú literatúru – napr. životopisy svätých;
  • prehlbovať svoju vieru účasťou na stretnutiach s animátormi;
  • aktívnu účasť na živote farského spoločenstva, napr. mládežnícke sv. omše v piatok večer o 17.30;

 Vyskúšaj sa:

Modlitby a základné pravdy viery

Katolícky pozdrav
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen

Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach,posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie
Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen

Apoštolské vyznanie viery
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Hlavné prikázanie
Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a celej svojej mysle. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Desatoro Božích prikázaní
Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť Oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Sviatosť pomazania chorých
6. Sviatosť posvätenia kňazstva
7. Sviatosť manželstva

Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť

Sedem darov Ducha Svätého
1. Dar múdrosti
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar sily
5. Dar poznania
6. Dar nábožnosti
7. Dar bázne voči Bohu

Hriechy proti Duchu Svätému
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti