4. veľkonočná nedeľa – 25. apríl 2021

 1. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Zbierka na seminár je dnes vzadu do označenej pokladničky pri východe z kostola. P. Boh zaplať!
 2. Verejné slávenie sv. omší prebieha pri dodržaní pandemických opatrení, 15 m2 na osobu. Do nášho kostola sa však zmestíme, pretože je veľký a priestranný a budeme mať viacero sv. omší /8 nedeľných/. Nie je potrebný test, ale zachovajme rozostupy. Deti do 10 rokov sa do rozlohy nepočítajú.
 3. Sv. omše v našom farskom kostole: Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30. Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00+10:45  11:30,  17:30. Spovedanie: Pondelok až sobota pol hodiny pred sv. omšami. Nedeľa dopoludnia počas sv. omší.
 4. sv. prijímanie bude takto: pre tretiakov zo škôl sv. Augustína, Štvorka a Päťka bude 30. mája, školy Jednotka a Trojka 6. júna. Birmovka bude v nedeľu 27. júna. Tretiaci nech prídu do kostola na sv. omšu budúcu nedeľu zo škôl sv. Augustína, ZŠ Stred a Piata ZŠ o 10:00. Tretiaci zo ZŠ Jednotky a Trojky o 10:45. Bude dosť miesta pre všetkých žiakov a rodičov.
 5. V Milochove budú sv. omše v stredu o 17:30 a v nedeľu o 8:45.
 6. Upratovanie kostola: /sobota po rannej sv. omši, teda asi o 7:00/ mestská časť Kolónia. Pán Boh zaplať!
 7. Sviatosť manželstva:
 • Matej Navrátil, ul. Moyzesova a Lucia Briestenská z Prečína /15:30/
 • Jozef Kolek z Rozkvetu a Lucia Laginová z mesta
 • Pavol Šaradin z Praznova a Emília Suchárová z Mojtína
 • Matúš Lehocký a Patrícia Pastorková z Považskej Bystrice

 

Ďalšie príspevky...