4. pôstna nedeľa – 22. marec 2020

 1. Sv.omše a všetky slávenia sú naďalej neverejné.
 2. Spájajte sa s nami naživo na Televízii Považie – denne 17:00, v nedeľu 8:45. Nová možnosť je aj cez facebook televízie Považie, a to aj zo záznamu. Neustále aktualizované informácie čerpajte z našej internetovej stránky pb.fara.sk a z farského facebooku Farnosť PB- mesto.
 3. Pomodliť sa v kostole je možné jednotlivo – denne od 9:00 do 12:00 alebo od 18:00 do 20:00. Predsieň kostola po sklené dvere je však otvorená celý deň.
 4. Odporúčame krížovú cestu na našej Kalvárii. Dodržujte však odstup a zásady hygieny. V piatok je krížová cesta vo vysielaní o 17:00.
 5. Biskupi vyzývajú k prísnemu pôstu každý piatok s úmyslom odvrátenia vírusovej nákazy.
 1. Krsty sa odkladajú, prípadne sa dohodnú telefonicky individuálne.
 2. Pohreby musia byť s čím menším počtom ľudí, pokiaľ možno iba vonku.
 3. Vybavovanie vo farskej kancelárii iba v súrnom prípade, predovšetkým telefonicky alebo emailom.
 4. Spovedať starých a chorých po domoch a bytoch, zatiaľ hromadne nie je možné. V prípade ohrozenia života, v blízkom nebezpečenstve smrti – volajte a prídeme okamžite.
 5. Spoveď – sviatosť zmierenia – odporúčame vzbudením si dokonalej ľútosti, vo vážnych prípadoch individuálne.
 6. Sväté prijímanie odporúčame duchovné, vo vážnych prípadoch individuálne.
 7. Žiaci a študenti – zapájate sa do sv. omše cez televíziu a internet.
 8. Birmovanci študujte otázky na birmovku – na internete našej farnosti v sekcii birmovanci.
 9. Seniori – spájame sa s vami v modlitbe, v prípade potreby volajte.
 1. Dodržujme pokyny na ochranu pred vírusom, chráňme seba, ale aj ľudí okolo.
 2. V stredu bude Zvestovania Pána, omša cez televíziu a internet o 17:00.

 

 

Ďalšie príspevky...