4. pôstna nedeľa – 14. marec 2021

 1. V tomto období pandémie nemôžu byť verejné sv. omše a spovedanie, obmedzená je kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom. V piatok bude sv. Jozefa, sv. omša je vo vysielaní o 17:30.
 2. Spovedať chorých a nevládnych môžeme prísť do bytu individuálne o týždeň. Prihlásiť sa môžete telefonicky /odkaz/, emailom, alebo jednotlivo v sakristii denne o 18:00 alebo v nedeľu o 9:30. Ďalšie podrobnosti oznámime cez televíziu budúcu nedeľu.
 3. Pomôžeme vám, starším, s registrovaním na očkovanie, prípadne s dopravou, ak nemáte nikoho, kto by vám pomohol.
 4. Pomôžeme vám, starším, aj so sčítaním ľudu, ak nedokážete obsluhovať elektronické prostriedky. Zavolajte nám na farské číslo, prípadne odkaz. My sami prosíme dobrovoľníkov, aby s tým pomohli.
 5. Pomoc v nemocnici – chodíme aj do kovidových oddelení. Každého pacienta, ak sa dostal na kovidové oddelenie – nám prihláste – najlepšie v dopoludňajších alebo skorých popoludňajších hodinách. Prinesieme mu sviatostnú pomoc a podporu.
 6. Nevieme ešte, ako bude prebiehať Veľká noc a spovedanie pre verejnosť. Určite však budeme hľadať spôsoby, ako čo najviac priblížiť človeka k Bohu. Prinajmenej jednotlivo a cez médiá. Aj vy hľadajte spôsoby, ako sa intenzívne spájať s Bohom práve v tomto období.
 7. Pomoc pri rozlúčke so zomrelými – pohrebnú sv. omšu vysielame cez televíziu. Spoveď alebo pastoračný rozhovor poskytneme radi osobne na požiadanie.
 8. Krsty budú o týždeň /náuka býva pri krstoch, prihlásiť sa treba v úrad. hodinách/
 9. Sobáše sa pripravujú online a jednotlivo na farskom úrade.
 10. Kostol nie je zamknutý. V priebehu dňa si môžete dnes prísť opäť jednotlivo prevziať knižku Boh v čase koronavírusu.
 11. Prihlasovanie žiakov do 1. ročníka: Naša Základná škola sv. Augustína ponúka hodnotové ukotvenie, stáročiami overený model, ale aj prijímajúce spoločenstvo a rešpektujúci prístup k deťom. Pútavá forma učenia rozvíja deti celistvo a vedie vo vzťahu k Bohu. Je to ponuka pre rodiny, ktoré vzdelávanie a výchovu vidia rovnako ako my. Kladieme dôraz na úzku spoluprácu s rodičmi. Rodičia, ktorým je cenný takýto model, nájdu bližšie informácie k prihlasovaniu prvákov na stránkach ZŠ sv. Augustína.
 12. Ďakujeme vopred, ak sa rozhodnete podporiť prácu s mládežou formou 2% – formulár nájdete na webe sv. Augustína.
 13. V pôstnom období vám všetkým odporúčame častejšie sa zúčastňovať na sv. omši cez jej vysielanie a často sa modlievať krížovú cestu. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu. Na televízii Lux nájdete veľa možností, podobne aj na internete. Veľmi vás pozývame k osobnej iniciatíve a vlastnému hľadaniu. Ponúkame niekoľko linkov, na ktorých nájdete modlitby a pobožnosti:
 14. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...