3. pôstna nedeľa – 7. marec 2021

 1. V tomto období pandémie: nemôžu byť verejné sv. omše a spovedanie, obmedzená je kancelária farského úradu, v naliehavých prípadoch kontaktujte nás telefonicky ale emailom.
 2. Birmovanci dostali email, učiť sa otázky z farskej stránke – mali by už vedieť prvú polovicu.
 3. Prvoprijímajúce deti dostali poštou list, postupne si majú robiť úlohy.
 4. Kde je Boh vo svete koronavírusu? Odpoveď nájdete v malej knižočke, od profesora matematiky a kresťanského mysliteľa Johna Lennoxa, ktorú si môžete zakúpiť v kostole. Minulú nedeľu som spomenul niektoré skutočnosti z tejto knižky. Keďže máme v našom meste veľa učených ľudí, môžu im poslúžiť tieto impulzy: Ako máme nájsť zmysel v pandémii? Ako mohol Boh také niečo dopustiť? Môže to mať zmysel? Je to výzva? Môže pomôcť ateizmus? Prečo nemôže? Podstata vírusov. Problém pre kresťanstvo. Táto knižka netvrdí, že pozná všetky odpovede, no rozhodne hovorí o veľkých otázkach a pomôže vám pochopiť zmysel výziev, ktorým všetci čelíme. Keď sa pôjdete dnes prejsť, môžete si ju zakúpiť v kostole za 2 Eurá. Kostoly majú byť zatvorené, ale nie zamknuté, teda nemajú byť zhromaždenia, preto v kostole dodržujte maximálne 6 osôb a všetky predpisy. Zároveň vám ďakujeme za podporu našej farnosti. Pán Boh zaplať!
 5. Radostný pohľad bol na modliacich sa ľudí krížovú cestu na našej Kalvárii nad mestom v prírode. Tiež ponúkame možnosť pri vychádzke pomodliť sa aj v areáli nášho kostola, ktorý svojimi veľkými priestormi a sochou Panny Márie ponúka k tomu dobrú príležitosť.
 6. Pamätajte v modlitbe na pacientov v nemocnici. Niektorí kňazi slúžime aj v kovidových oddeleniach. Pacienti sú šťastní, že môžu v chorobe a nebezpečenstve prijať sviatosti a posilniť zdravie tela a duše. Pokojne ich prihláste na zverejnené číslo nemocničného duchovného. Nahlasujte však radšej počas dňa, nie neskoro večer – to len v nebezpečných prípadoch. Pozdravujú vás pacienti, odkazujú, aby ste si chránili zdravie, modlili sa za nich – ako hovorí písmo: Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. /Jak 5, 16/.
 7. V pôstnom období vám všetkým odporúčame častejšie sa zúčastňovať na sv. omši cez jej vysielanie a často sa modlievať krížovú cestu. Povzbudzujeme k živej účasti na priamych prenosoch sv. omší v kruhu rodiny, odporúčame spytovanie svedomia a pravidelné duchovné sv. prijímanie, čítanie Sv. písma a modlitbu. Na televízii Lux nájdete veľa možností, podobne aj na internete. Veľmi vás pozývame k osobnej iniciatíve a vlastnému hľadaniu. Ponúkame niekoľko linkov, na ktorých nájdete modlitby a pobožnosti:
 8. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame takto: Spájajte sa s nami NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk

Ďalšie príspevky...