23. cezročná nedeľa – 6. september 2020

 1. Dnes je prvá nedeľa, ale ofera bude až o týždeň. Adorácia bude dnes celé popoludnie.
 2. V pondelok 7. septembra 1941 bol konsekrovaný náš farský kostol, preto budúcu nedeľu budeme mať farský deň, výročie posviacky nášho farského kostola, teda naše hody.
 3. Slávnostnú sv. omšu o 11:30 bude sláviť náš rodák – kňaz, ktorého nemenujeme – prekvapenie. Pri tejto slávnostnej omši prednesie hodovú homíliu, požehná náš obnovený organ a zaznejú organové skladby – prelúdiá našich organistov. Pozývame v nedeľu o 11:30.
 4. Deti s rodičmi pozývame na sv. omšu o 10:00 s detskou homíliou a piesňami.
 5. Po sv. omšiach budúcu nedeľu bude hodová ofera – na úhrady obnovy organa a na výdavky nášho kostola. Prosíme o štedrosť, pretože v tomto období máme veľký výpadok financií. Oprava a obnova organa je finančne náročná. Pán Boh zaplať vopred.
 6. K hodovému programu patrí aj Modlitba chvál, na ktorú pozývame všetkých – bude v piatok po večernej sv. omši v kostole o 19:30, vedie ju spoločenstvo Efata.
 7. Ďalej k hodovému programu patrí aj večerná adoráciavďaky za Božiu prítomnosť v našom chráme, na ktorú pozývame v sobotu večer po sv. omši, o 19:15.
 8. Z dôvodu hygienických opatrení sa tentoraz nebude organizovať vonku pohostenie.
 9. V pondelok bude svätých košických mučeníkov, v utorok Narodenie Panny Márie a v sobotu Mena Panny Márie.
 10. Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie – pre tretiakov bude: Vo štvrtok o 18:30 v kostole. Treba si dnes v kostole prevziať prihlášku a doniesť ju vyplnenú. Treba prísť aj s dieťaťom vo štvrtok o 18:30 do kostola, kde sa najprv pomodlíme a potom prihlásime. Prineste si vlastné pero. Tlačivá budú prípadne k dispozícii aj na mieste. Príprava bude prebiehať v spolupráci s Centrom sv. Augustína.
 11. Prihlasovanie na birmovku pre žiakov 9. ročníka, bývajúcich v našej farnosti bude: V piatok o 18:30 v kostole. Treba si dnes v kostole prevziať prihlášku a doniesť ju vyplnenú. Treba prísť aj s rodičom v piatok o 18:30 priamo do kostola, kde sa najprv pomodlíme a potom prihlásime. Tiež si treba priniesť vlastné pero a tlačivá budú aj na mieste,
 12. Pre starších birmovancov – ktorí začnú už druhý rok prípravy – bude úvodné stretnutie až neskôr, včas oznámime.
 13. Štvrtáci, čo boli práve na 1.sv. prijímaní, si dnes vezmú slovníček a budúcu nedeľu už dostanú 1. nálepku. a budú dostávať nálepky každú nedeľu. Miništranti budú mávať stretnutia v piatok po sv. omši.
 14. V Milochove bude omša budúcu nedeľu o 8:45, teda o trištvrte na deväť.
 15. Pozývame všetky deti na pravidelné eRko stretká – každý piatok od 16.30 v Pastoračnom centre pri kostole.
 16. Upratovanie kostola sídlisko Kolónia, 1. skupina.  Pán Boh zaplať!
 17. Sviatosť manželstva chcú prijať:

Miroslav Vitikáč z Trenčína a Radka Mičková, SNP,  /14:00 s om./

Jozef Fábry a Kristína Rybáriková, ul. Mošteníková,   /15:00/

Martin Kováčik zo Starej Lesnej a Gabriela Gazdíková, Hliny,

Dominik Behúň z Milochova a Veronika Sadecká, Orlové,

Ľuboš Šuvara a Kristína Vernerová z Domaniže,

Peter Martinec zo Zlatých Moraviec a Romana Podmaníková, ul. Pionierska,

 

18 . Na budúcu sobotu 12. septembra otec biskup Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci Soboty Božieho milosrdenstva.
Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti  – desať miest -až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od nášho farského kostola je o 9.45 h. Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť do naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke www.dcza.sk, najneskôr však do utorka 8. septembra. Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej farnosti.
Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť aj v prípade individuálnej dopravy!

 

 

Ďalšie príspevky...