2. veľkonočná nedeľa – 11. apríl 2021

 1. Kostol bude otvorený – dnes – celý deň do 20:00 – na osobnú modlitbu.
 2. Dnes – v nedeľu Božieho milosrdenstva – budú napoludnie zvoniť zvony desať minút ako pozvanie k modlitbe za všetky obete pandémie, ktorí podľahli ochoreniu kovidu, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila a tiež za ich blízkych pozostalých.
 3. Birmovanci deviataci dostanú v najbližších dňoch správu s aktivitou, ktorú treba vykonať a odpovedať na uvedené úlohy.
 4. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Augustína prebieha prezenčne v stredu a štvrtok. Všetko nájdete na stránke školy.
 5. Krsty budú budúci víkend.
 6. Priame prenosy sv. omší z nášho farského kostola Považská Bystrica vysielame NAŽIVO NA TELEVÍZII POVAŽIE:
 • každú nedeľu a prikázaný sviatok 8:30-9:30
 • vo všedné dni 17:30-18:00
 1. Informácie vždy nájdete na našej farskej internetovej stránke pb.fara.sk
 2. Andrej Krekáč, Považská Bystrica – Lány, diakon Žilinskej diecézy, má prijať posvätný rád presbyterátu. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to ohlási na farskom úrade.
 3. Sviatosť manželstva:
 • Zdenko Bolega zo SNP a Andrea Rumanová z Dolnej Marikovej
 • Pavol Šaradin z Praznova a Emília Suchárová z Mojtína

Ďalšie príspevky...