2. pôstna nedeľa – 25. 2. 2018

 1. Krížová cesta býva každý piatok o 17:30 a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
 2. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať aj v našich kostoloch. Sväté pomazanie by mali prijať raz do roka všetci starší nad 62 rokov. Mladší ľudia, len ak sú vážne alebo dlhodobo chorí. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať vo štvrtok počas sv. omše – ráno o 6:30, ale aj vo štvrtok večer o 17:30.
 3. V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude ako obvykle – pri ranných a večerných sv. omšiach po celý týždeň. Vo štvrtok bude spoveď už od 16.00 a v piatok už od 14.00. V Milochove v stredu od 16.00. Približuje sa aj spoločná spoveď pred Veľkou nocou, ktorá bude ako obvykle v piatok a v sobotu pred Kvetnou nedeľou.
 4. Sviatosť krstu sa bude udeľovať budúci víkend. Náuka bude v sobotou v kostole o 8:00.
 5. Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú v kostole.
 6. O týždeň bude prvá nedeľa v mesiaci. Zbierka na potreby nášho kostola bude budúcu nedeľu po sv. omšiach. Pán Boh zaplať!
 7. Mládež a deti chodievajú v piatok na krížovú cestu a zbierajú nálepky.
 8. Formačný deň pre tretiakov z mesta bude v sobotu 10. marca v Katolíckom dome. Návratky dostanú deti na náboženstve.
 9. Víkendová duchovná obnova pre starších birmovancov bude 16. – 18. marca v Priedhorí, prihlášky sú v Pastoračnom centre.
 10. Modlitby chvál budú v piatok večer o 19:00 v Katolíckom dome. Predtým bude krížová cesta spojená so sv. omšou o 17:30.
 11. Tlačivá na 2% sú vzadu v kostole alebo aj na internetovej stránke.
 12. Ponuka pracovného miesta pre učiteľku primárneho vzdelávania na Základnej škole sv. Augustína je na internetovej stránke školy. https://zsmoyzespb.edupage.org/
 13. Adorácie v stredu teraz nebudú do sviatkov.
 14. Upratovanie farského kostola – Kolónia, 2. skupina.

Ďalšie príspevky...