13. cezročná nedeľa – 27. jún 2021

 1. Dnes je v našej farnosti birmovka o 11:15.
 2. V utorok bude prikázaný sviatok Petra a Pavla, apoštolov – je to prikázaný sviatok. Preto v utorok bude sv. omša ráno o 6:30, aj o 8:00, na ktorú príde aj Základná škola sv. Augustína a v utorok večer o 17:30, ale aj o 19:00. V Milochove v utorok večer o 17:30.
 3. Na konci školského roka bude mať Základná škola sv. Augustína sv. omšu v kostole v stredu o 8:00.
 4. V piatok bude sviatok Návštevy Panny Márie, titul nášho kostola a v sobotu Tomáša, apoštola.
 5. V piatok bude aj prvý piatok. Je potrebné prísť na sv. spoveď, pretože potom budú prázdniny a kňazi budú čerpať dovolenky. Spovedáme v tomto týždni ako obvykle pred prvým piatkom vo farskom kostole: ráno i večer pol hodinu pred sv. omšami a počas nich, vo štvrtok večer od 16:00. A v piatok od 14:00 až do večernej sv. omše. V Milochove v utorok od 16:00 a sv. omša o 17:30. V stredu v Milochove nebude.
 6. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s prípravou a priebehom prvých sv. prijímaní a birmovky, ktoré aj napriek korone prebehli dôstojne a slávnostne. Pán Boh zaplať! Video je k dispozícii v sakristii.
 7. Z našej farnosti odchádza p. kaplán Peter Nečeda. Ďakujeme za jeho službu a želáme Božie požehnanie na novom pôsobisku Žilina – Solinky. Našim novým kaplánom bude Sebastián Kavecký, novokňaz z Kamennej Poruby.
 8. Upozorňujeme, že dišpenz od nedeľnej sv. omše sa končí 30. júna a treba sa prezenčne zúčastňovať na sv. omši v nedele a prikázané sviatky. Účasť na sv. omši by mala byť samozrejmá, našou cťou a láskou. Ako základná povinnosť vyplýva z tretieho Božieho prikázania a prvého cirkevného prikázania. Sledovať sv. omšu cez televíziu zostáva len pre chorých a nevládnych.
 9. Sv. omše v našom farskom kostole:
 • Nedeľa: 7:00,  8:30,  10:00,  11:30,  17:30
 • Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30
 1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca je dnes po sv. omši vzadu do schánky za lavicami. P.Boh zaplať!
 2. Zbierka pre moravské farnosti po tornáde je možná cestou katolíckej charity, číslo účtu je na internete. /prostredníctvom stránky charita.darujme.sk/pomoc-ludom-vo-svete/ alebo na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 859./
 3. Upratovanie kostola: Moyzesova ul. a Centrum. Pán Boh zaplať!
 4. Sviatosť manželstva chcú prijať:
 • Juraj Kolembus zo Zakvášova a Mária Pecková z Pov. Bystrice /11.00 s om./
 • Iákovos Gerakopoulos a Miroslava Barbušová z Pov. Bystrice /14:00/
 • Marek Štefanko a Petra Pialová z Rozkvetu /15:00/
 • Patrik Kostelanský z Rozkvetu a Žaneta Belavá, Hliny
 • Peter Pazúr zo Štiavnika a Mária Vlčáková z Pov. Bystrice
 • Ľuboš Ryška z Pov. Bystrice a Silvia Svitková z Hor. Moštenca

Ďalšie príspevky...