11. cezročná nedeľa – 13. jún 2021

1. Dnes je birmovka na Rozkvete o 11:00.
2. Birmovanci budú mať skúšku v piatok večer v kostole. Prídu na sv. omšu – v piatok o 17:30, spoločne sa pomodlíme o dary Ducha Svätého. Hneď po sv. omši budú mať skúšku v kostole v piatok formou testu a ústnym pohovorom. Prinesú si pero.
3. Náš novokňaz Andrej Krekáč bude sláviť svoju prvú primičnú sv. omšu v našom farskom kostole v sobotu 19. júna o 10:00. Odporúčame ho do vašich modlitieb.
4. V pondelok bude sv. omša aj o 10:00. Bude ju sláviť p. kanonik so svojimi spolužiakmi – kňazmi.
5. Sv. omše v našom farskom kostole:
• Pondelok až sobota: 6:30 a 17:30
• Nedeľa: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:30
6. Verejné slávenie sv. omší prebieha pri dodržaní pandemických opatrení. Náš kostol je veľký a priestranný, a máme viacero sv. omší. Nie je potrebný test, ale zachovajme ohľaduplnosť. Deti do 10 rokov sa do rozlohy nepočítajú.
7. Upratovanie kostola: Dedovec. Pán Boh zaplať!
8. V Žiline prebieha obnova katedrálneho chrámu. P. biskup sa obracia na nás s prosbou o podporu: Drahí bratia kňazi, drahí veriaci, obraciam sa na vás s prosbou. Pri vzniku Žilinskej diecézy dovtedy Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline bol ustanovený za katedrálny chrám. Stal sa tak centrálnym diecéznym a a biskupským chrámom.
Od roku 2011 sme postupne pripravovali jeho obnovu, ktorá je náročná vzhľadom k starobylosti kostola. Jeho vznik je datovaný do 13. a 14. storočia. V roku 2020-2021 sme pristúpili k prvej etape – obnove exteriéru veže a kostola Predpokladané výdavky na 1. etapu – obnovu exteriéru dosahujú výšku viac ako 1,5 mil. eur. Prijatá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 801 tix. eur pokryje časť z nich, zvyšná časť vo výške viac ako 700 tis. eur zostáva na úhradu z našich prostriedkov. K realizovanej obnove sme vydali aj špeciálne číslo nášho diecézneho časopisu.
Chcem vás, milí bratia kňazi, milí veriaci, poprosiť o pomoc pri získavaní chýbajúcich prostriedkov, podľa vašich možností. Spôsob, ako je možné podporiť obnovu katedrály nájdete v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo na diecéznej webovej stránke www.dcza.sk. Spolieham sa na vašu doterajšiu štedrosť a zároveň ďakujem za každú vašu modlitbu a obetu, ktorú venujete tomuto dielu, ktoré nás presahuje. Zároveň vás srdečne pozývam na návštevu obnovovaného katedrálneho chrámu. S vďakou vám žehnám a vyprosujem Božiu pomoc. Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Ďalšie príspevky...